Welcome to Spada Indonesia
Courses Images

PEMBELAJARAN BAHASA JAWA DI SEKOLAH DASAR

COURSE INSTRUCTOR

Teachers Images

ENDANG SRI MARUTI

Universitas PGRI Madiun
AREAS:
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Course Description

PERT. MATERI POKOK Pengantar Bahan Ajar Bahasa Jawa: Sejarah Bahasa Jawa Kedudukan dan Fungsi Bahasa Jawa Ragam Bahasa Jawa Dosen Pembelajaran Bahasa Jawa di SD Konsepsi Pembelajaran Bahasa Jawa di SD Substansi Pembelajaran Bahasa Jawa di SD Dosen Keterampilan berbahasa Jawa: 1. Keterampilan Menyimak (kel 1) 2. Keterampilan Berbicara (kel 2) 3. Keterampilan Membaca (kel 3) 4. Keterampilan Menulis (kel 4) UTS Dosen Dasar-dasar Linguistik Jawa: 1. Fonologi Bahasa Jawa (kel 5) 2. Morfologi Bahasa Jawa (kel 6) 3. Sintaksis Bahasa Jawa (kel 7) 4. Semantik Bahasa Jawa (kel 8) Dosen Sastra Jawa: 1. Basa Rinengga (kel 9) 2. Tembang Dolanan (kel 10) 3. Tembang Macapat (kel 11) 4. Prosa, Guritan, dan Pewayangan (kel 12) Dosen UAS Dosen

Course Syllabus

Sugeng enjing bocah-bocah! Aja kaget Cah, ing kene matakuliyahe jenenge Pembelajaran Bahasa Jawa di SD kanthi kode PSD2020. nah, mula saka iku apa-apa sing diomongake ing kene ya mesthi nggawe basa Jawa ya Cah? Kenalake dhisik, ing kene ana Bu Endang Sri Maruti kang bakal nuntun bocah-bocah kabeh nyinanoni apa wae ta materi-materi panyinaone Basa Jawa ing SD lan kepriye carane mulangake ing murid SD. Materi panyinaon basa Jawa iku kanthi umum diperang dadi rong materi, yaiku materi panyinaon basa Jawa lan materi panyinaon sastra Jawa. Mengko yen ana tugas utawa pitakonan bisa ngontak aku ing email marutiendang@gmail.com utawa japri ing WA 082257995470 ya! Basa Jawa ki penting banget lo cah, amarga saliyane dadi basa ibu utawa basa pertama, basa Jawa uga nyengkuyung anane basa nasional, basa Indonesia. Mula saka iku, wiwit SD nganti SMA/SMK, basa Jawa dadi muatan lokal wajib. Wis siyab sinau Basa Jawa karo Bu Endang? Ayo diwiwiti!!!
Course Modules
Ing ngisor iki gambaran materi ing RPS.
Announcements
Sugeng enjang sedaya... Piye kabare dina iki? Muga-muga tansah pinaringan sehat waras sekabehane ya! Lan aja lali tansah ngunjokaken rasa syukur dhumateng Gusti ingkang murbeng dumadi nggih! Bocah-bocah kabeh padha tahu nyimak ta? Kayata nyimak pawarta, nyimak pidato, nyimak cerita, lan sak panunggalane. Nah, isuk iki kita bakal nyinaoni babagan ketrampilan nyimak. Ayo diawiti sinaune cah!!
Course Modules
MATERI NYEMAK
POWER POINT
Kepriye carane nyemak kang apik iku?
AYO NYEMAK!!!
GLADHEN
Kamus Kecik
Supaya luwih manteb anggone nyinaoni babagan nyema...
Halooooo, sugeng sonten sedaya..... Piye kabare dina iki cah? Muga-muga tansah pinaringan sehat waras sekabehane ya! Lan aja lali tansah ngunjokaken rasa syukur dhumateng Gusti ingkang murbeng dumadi nggih! Isuk iki mau bocah-bocah wis padha ngendikan karo kancane apa durung? Apa ta tujuwane ngendikan marang wong liya iku? Apa merga arep nguwehi informasi marang wong liya? Nah, ben luwih jelase ayo disinauni bareng babagan ketrampilan wicara. Ayo diawiti sinaune cah!!
Course Modules
MATERI WICARA JAWA
POWER POINT
DHISKUSI
TUGAS
GLADHEN
KAMUS KECIK
Supaya luwih manteb anggone nyinaoni babagan nyema...
Sugeng Rawuh.... Piye kabare dina iki? Muga-muga tansah pinaringan sehat waras sekabehane ya! Lan aja lali tansah ngunjokaken rasa syukur dhumateng Gusti ingkang murbeng dumadi nggih! Sapa bocah-bocah ing kene sing duweni hobi maca? Maca apa wae sing bocah-bocah senenge? Wong kang seneng maca bisa dadi wong kang pinter amarga maca iku bisa nguwehi pangatauan kang akeh marang manungsa. Nah, isuk iki kita bakal nyinaoni babagan ketrampilan maca. Ayo diawiti sinaune!!
Course Modules
MATERI MACA JAWA
POWER POINT
DHISKUSI
TUGAS
GLADHEN
KAMUS KECIK
Kanggo nambahi kagiyatan literasi, ayo maca buku-b...
Sugeng enjing kanca-kanca.... Piye kabare dina iki? Muga-muga tansah pinaringan sehat waras sekabehane ya! Lan aja lali tansah ngunjokaken rasa syukur dhumateng Gusti ingkang murbeng dumadi nggih! Sapa bocah-bocah ing kene sing duweni hobi nulis? Nulis iku duweni peranan kang akeh, yaiku bisa nguwehi informasi marang wong liyo. Mula iku ketrampilan nulis duweni akeh manfaate. Nah, isuk iki kita bakal nyinaoni babagan ketrampilan nulis. Ayo diawiti sinaune!!
Course Modules
MATERI NULIS JAWA
POWER POINT
DHISKUSI
TUGAS
GLADHEN
KAMUS KECIK
Supaya luwih ngerteni maneh babagan ketrampilan nu...
Piye kabare isuk iki? Muga-muga tansah pinaringan sehat waras sekabehane ya! Lan aja lali tansah ngunjokaken rasa syukur dhumateng Gusti ingkang murbeng dumadi nggih! Nah, ing semester iki, bocah-bocah bakal nyinaoni babagan panyinaone basa Jawa ing SD. Isih kelingan materi basa Jawa apa wae ing SD mbiyen? Isih kelingan ngenani aksara jejeg karo aksara miring mboten? Nah, ing materi iki, kita bakal nyinaoni babagan iku cah, babagan swara-swara ing basa Jawa. Ilmu sing ngrembug babagan iku diarani ilmu fonologi ya Cah. Ayo sinau bareng!
Course Modules
MATERI
POWER POINT
DHISKUSI
TUGAS
GLADHEN
Sugeng enjing bocah-bocah! Ketemu maneh karo Bu Endang Sri Maruti ing kene. Sawise nyinaoni babagan fonologi, ayo saiki nyinaoni bab sakngisore, yaiku babagan Morfologi Basa Jawa. Meh padha karo ing basa Indonesia, bab Morfologi iku nyinanoni babagan tembung, mligine tembung-tembung ing Basa Jawa. Wis siyab sinau karo Bu Endang? Ayoooooo!!!
Course Modules
MATERI
POWER POINT
DHISKUSI
TUGAS
GLADHEN
Hallo bocah-bocah! Bu Endang Sri Maruti metu maneh hlo ing unit iki. Sawise nyinaoni babagan fonologi lan morfologi Basa Jawa, ayo saiki nyinaoni bab sakngisore, yaiku babagan Sintaksis Basa Jawa. Apa ta iku sintaksis? Apa wae sing disinaoni ing Sintaksis? Penasaran? Ayoooooo gage diwiwiti ya Cah!!!
Course Modules
MATERI
POWER POINT
DHISKUSI
TUGAS
GLADHEN
Bocah-bocah, ketemu maneh karo Bu Endang ing kene! Saiki wayahe awakedhewe nyinaoni babagan paramasastra Jawa sing paling pungkasan, yaiku Semantik Basa Jawa. Apa ya iku Semantik? Materine apa wae ya kira-kira? Ayo sinau bareng ing unit iki ya!
Course Modules
MATERI
POWER POINT
DHISKUSI
TUGAS
GLADHEN
Halo bocah-bocah! Sawise nyinaoni babagan linguistik utawa babagan basa ing basa Jawa, saiki ayo kita nyinaoni bareng babagan sastra Jawa. Apa wae ta sing kalebu materi sastra Jawa? Penasaran? Ayo gage diwiwiti wae!!!
Course Modules
MATERI
POWER POINT
DHISKUSI
TUGAS
TUGAS MANDIRI
Kanggo ngetes lan ngerteni sepira pemahamane kanca-kanca kabeh babagan ketrampilan basa Jawa, ing ngisor iki ana tugas kang kudu mbok lakoni. Garapen soal gladhen ing ngisor iki! 1. Tulisen maneh cakepan tembang dolanan ing ngisor iki kanthi tulisan kang trep! Ler-Iler Ler iler, tandhure wos sumiler Tak ijo raya-raya tak sengguh temanthen anyar Cah angon cah angon penekno blimbing kuwi Lunyu-lunyu peneken kanggo mbasoh dhodhotiro Dhodhotiro dhodhotiro, tumiter bedah ing pingger Dhondhomono jlumatono kanggo sebo mengko sore Mumpong padang rembulane mumpong jembar kalangane Yo surako surak hore 2. Salinen cakepan tembang dolanan ing ndhuwur nganggo aksara Jawa!
Course Modules
Kanggo mungkasi panyinaon basa Jawa iki, saiki ayo nglakoni UAS. Pituduh kanggo UAS: 1. Mahasiswa nggawe makalah kelompok kanthi topik kang wis ditemtokake. 2. Mahasiswa nggawe Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kanggo pelajaran Basa Jawa ing SD, bisa panyinaon ing kelas cendhek utawa panyinaon ing kelas dhuwur kang selaras karo materi kelompok sing wis digarap sadurunge. 3. Saben anggota kelompok kudu beda materi kang diajarake. 4. Panilean UAS adhedhasar: a. Kaslarasan antarane SK-KD karo materi kelompok. b. Kalengkapan RPP. c. Basa lan panulise.
Course Modules